total people_statsk_Complete19362_1

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา มีดังต่อไปนี้

1.​ บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
3. บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจด้วยตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
4. ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำ การประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างแบ่งงานภายในออกเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย และยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำหรับจัดทำข้อมูลสถิติสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับพื้นที่
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำสถิติด้วยการสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง รวมทั้งจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับพื้นที่
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลจังหวัด ให้เกิดการบูรณาเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำข้อมูลสถิติ และสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
1.5 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่
1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มปฏิบัติการสถิติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

2.1 บริหารจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง รวมทั้งข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
2.2 กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
2.3 พัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดเก็บข้อมูลสถิติให้เหมาะสมกับพื้นที่
2.4 ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
2.5 สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมในระดับพื้นที่
2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.