เนื้อหา

   ด้วยกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม "รางวัลประชาชนอาเซียน" (ASEAN Peoples'Award : APA) ภายใต้หัวข้อหลัก "ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตรและเข้มแข็ง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรจำนวน 1 คน หรือองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางและอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในด้านตน่างๆ เพื่อรับรางวัลประชาชนอาเซียน ประกอบด้วย เงินรางวัล 10,000 ดอลลาห์สหรัฐ
   สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลประชาชนอาเซียน ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรมสามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/asean

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.