เนื้อหา

    ด้วยจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัดสงขลา ปี 2559-2560 ภายใต้ชื่อ "15 วาระสงขลา" ภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อบูรณาการภารกิจองค์ความรู้ บุคลากร แผนงาน/โครงการ และทรัพยากรการบริหารจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    ในการนี้สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนวาระ สงขลา : เมืองสวย น้ำใส โดยการทำความสะอาด big cleaning ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.