เนื้อหา

    ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ สำหรับคนพิการ โครงการ "กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และคนพิการ สำหรับการให้บริการด้าน ICT เพื่อรองรับกฎกระทรวง" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ สำหรับคนพิการ ตามกฎกระทรวงมาตรา 20(6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูมบี ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา 

 
 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.