เนื้อหา

  สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลาร่วมออกบูท แสดงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ-ราชสมบัติครบ 60 ปี) โดยการจัดงานนี้ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงศักยภาพให้ครอบครัวชุมชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมการแสดงพลังคนพิการให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม อันนำไปสู่การสร้างโอกาสและสิทธิของคนพิการให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.