เนื้อหา

   สำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งเสริมแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ในเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560 โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้
    1.การแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน
    2.การเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือ การใช้เงินสวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา ให้เป็นอันงด 
   จึงประกาศเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

รายละเอียดประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.