เนื้อหา

   จังหวัดสงขลาร่วมกับ 15 ภาคี บริหารจัดการเพื่อพัฒนาจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “วันสงขลาและสงขลาเรโทรเฟส” ขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ บริเวณกำแพงเมืองและย่านเมืองเก่าสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ภาคภูมิใจ สำนึกรักบ้านเกิด ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และสร้างพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน ทั้งในส่วนของชาวสงขลาโดยกำเนิดที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศ และผู้ที่มาศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดสงขลา อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลด้วย
   วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมใน"วันสงขลา และสงขลาเรโทรเฟส " ในช่วงเช้าร่วมพิธีตักบาตร และ เดินขึ้นบันไดพญานาคสักการะพระธาตุเจดีย์หลวงเขาตังกวน และต่อด้วยกิจกรรม 5ส ในช่วงบ่าย ร่วมกิจกรรม "สงขลาเรโทรเฟส " ในช่วงเย็น ณ บริเวณกำแพงเมืองและย่านเมืองเก่าสงขลา ถนนจะนะ

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.