หัวข้อ รายการ
1.ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
*จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ ลดลง
ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด
*ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน
ปริมาณขยะสะสม
*ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
*พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
*ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ
จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ
2.พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
*จำนวนครัวเรือน
จำนวน อปท.ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
*จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้
*จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ
จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือ ในการบริหารจัดการขยะ
*พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
3.จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
*ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด
*แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง
จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

ชุดข้อมูลกลางด้านทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :
          ข้อมูลขยะปี 2555-2559  :           
 Metadata ขยะ     :             


 วิเคราะห์และสุรปสถานการณ์ขยะ : 2560        
 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.