หัวข้อ รายการ
1.การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก
พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน
พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตประทาน
จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ
2.การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด
เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย
จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม
ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP
พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP
ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ต้น)
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่
พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่
3.การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวนสหกรณ์การเกษตร
จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน
4.การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน
พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5.การขนส่งสินค้า และจัดการบริหารสินค้า(Logistics) ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
*ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง
6.การพัฒนาระบบการตลาด *มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

         ชุดข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจ :
              ข้าว 2555-2560  :       
 Metadata ข้าว     :           


 วิเคราะห์และสุรปสถานการณ์ข้าว : 2560        


สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.