หัวข้อ รายการ
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด
จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด
*จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน
*จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยียน
2.พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว
จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้
รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
3.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว
จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของประชากร
4.พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด
จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ
*จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
*ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน
*ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน
5.พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว จำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)
มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก(OTOP)ของจังหวัด
6.พัฒนาการตลาด รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหัด
*รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด


ชุดข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจ :
                   การท่องเที่ยว 2555-2559  :            
 Metadata การท่องเที่ยว    :          


 วิเคราะห์และสุรปสถานการณ์การท่องเที่ยว : 2560        

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.