เนื้อหา

18 พฤษภาคม 2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกอ.รมน.จว.สข. ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อน E-Commerce จังหวัดสงขลา ตามนโยบายเดินหน้าสงขลาเดินหน้าประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้หารือบทบาท หน้าที่ของแต่ละหน่วยเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนภาระกิจกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.