รายการข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 
Mind 
map

ผังสถิติ
ทางการ

Meta
data
(ร่าง)

วิเคราะห์และ
สรุปสถานะ
การณ์

Info
graphic
101rice 1200x630bb chart office metadata call-report-icon-3 rice2
202travel 1200x630bb  chart office metadata call-report-icon-3 travel sk
303 older 1200x630bb chart office metadata  call-report-icon-3   older1
404garbage 1200x630bb chart office metadata call-report-icon-3 bin1
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.