• โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 • แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561

  แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

 • ผู้สูงอายุกับภาวะการทำงาน ปี2560

  ผู้สูงอายุกับภาวะการทำงาน ปี2560

 • ผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา

  ผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา

 • การสำรวจความความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสงขลา พ.ศ.2561

  การสำรวจความความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสงขลา พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

 • ผู้ที่เดินทางมาส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่

  ผู้ที่เดินทางมาส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่

 • ผลการสำรวจผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่

  ผลการสำรวจผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 พ.ศ.2561

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561

 • สรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา ด้านหนี้สิน

  สรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา ด้านหนี้สิน

 • สรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา ด้านรายจ่าย

  สรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา ด้านรายจ่าย

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา (รายได้)

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา (รายได้)

 • รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

  รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 2561 ไตรมาส1

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 2561 ไตรมาส1

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.