ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์)    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


      รายการข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 

ผังสถิติ
ทางการ

Meta
data
(ร่าง)

วิเคราะห์และ
สรุปสถานะ
การณ์

Info
graphic
1 y1plan chart office metadata call-report-icon-3 travel sk
2 y2plan chart office metadata call-report-icon-3 2wattanatham1
3 y3plan chart office metadata  call-report-icon-3  world natute
4 y4plan_1 chart office metadata call-report-icon-3 4yut1


ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์)    

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การป้องกันและ
                                        ปราบปรามยาเสพติด) 

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์ (ข้าว)) 

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกป่า)

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.