เนื้อหา

covid19 economy1

      สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับนักวิชาการจากหน่วยงานพันธมิตร (TDRI IHPP คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย UNICEF และ UN Data Group) จัดทำการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนสำหรับให้ภาครัฐนำไปใช้ในการทบทวนและกำหนดนโยบาย รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ต่อไป โดยจะใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 3-5 นาที ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมานี้จะไม่มีการนำเสนอข้อมูลในระดับบุคคล สำนักงานสถิติแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.