ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารตามยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
                       ชุดข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดยุทธศาสตร์จังหวัด)
                 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                             
                                                                                  รายการข้อมูล                 ผังสถิติ          ข้อมูลสถิติ     วิเคราะห์และ            Info
                                                                                พื้นฐานที่สำคัญ                ทางการ          ทางการ     สรุปสถานการณ์      Graphic

economy2travel      chart office      datathangkarn  analysissum      infographic   

                                                                              rubber       chart office      datathangkarn  analysissum     infographic   
                                                                              rice       chart office     datathangkarn   analysissum     infographic   

society2life        chart office     datathangkarnanalysissum     infographic   

                                                                                stability      chart office    datathangkarn  analysissum      infographic   
                                                                                older                                            
 analysissum      infographic   
                                                                                drug1                                             
analysissum      infographic   

developement2  gabage        chart office    datathangkarn  analysissum      infographic 
                                                                               developegreen
       chart office    datathangkarn  analysissum      infographic   
 

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การป้องกันและ
                                        ปราบปรามยาเสพติด) 

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์ (ข้าว)) 

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกป่า)

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.