รายการข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ  ผังสถิติทางการ ข้อมูลสถิติทางการ วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ infographic

ด้านเศรษฐกิจ


การท่องเที่ยว
ยางพารา
ข้าว
ด้านสังคม


คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
ยาเสพติด
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ขยะ 

 

 

 

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การป้องกันและ
                                        ปราบปรามยาเสพติด) 

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์ (ข้าว)) 

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกป่า)

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.