เนื้อหา

   ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามเรื่องการจัดการกับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสื่อออนไลน์ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 สัปดาห์ที่ 1 ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

                                               PosterSquare

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.