ภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดสงขลา

  • ภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดสงขลา (Country Strategy) (ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์

สถิติด้านเศรษฐกิจ

                                                           
                                                         

สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การสำรวจผลกระทบและความต้องการของครัวเรือนในพื้นที่น้ำท่วม เดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560


ชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.