รายการข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ  ผังสถิติทางการ ข้อมูลสถิติทางการ วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ infographic

ด้านเศรษฐกิจ


การท่องเที่ยว
ยางพารา
ข้าว
ด้านสังคม


คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
ยาเสพติด
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ขยะ 

 

 

 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การป้องกันและ
                                      ปราบปรามยาเสพติด) 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์ (ข้าว)) 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกป่า)

 

                               ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารตามยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
                       ชุดข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดยุทธศาสตร์จังหวัด)
                 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                             
                                                                                  รายการข้อมูล                 ผังสถิติ          ข้อมูลสถิติ     วิเคราะห์และ            Info
                                                                                พื้นฐานที่สำคัญ                ทางการ          ทางการ     สรุปสถานการณ์      Graphic

economy2travel      chart office      datathangkarn  analysissum      infographic   

                                                                              rubber       chart office      datathangkarn  analysissum     infographic   
                                                                              rice       chart office     datathangkarn   analysissum     infographic   

society2life        chart office     datathangkarnanalysissum     infographic   

                                                                                stability      chart office    datathangkarn  analysissum      infographic   
                                                                                older                                            
 analysissum      infographic   
                                                                                drug1                                             
analysissum      infographic   

developement2  gabage        chart office    datathangkarn  analysissum      infographic 
                                                                               developegreen
       chart office    datathangkarn  analysissum      infographic   
 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การป้องกันและ
                                      ปราบปรามยาเสพติด) 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์ (ข้าว)) 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกป่า)

ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์)    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


      รายการข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 

ผังสถิติ
ทางการ

Meta
data
(ร่าง)

วิเคราะห์และ
สรุปสถานะ
การณ์

Info
graphic
1 y1plan chart office metadata call-report-icon-3 travel sk
2 y2plan chart office metadata call-report-icon-3 2wattanatham1
3 y3plan chart office metadata  call-report-icon-3  world natute
4 y4plan_1 chart office metadata call-report-icon-3 4yut1


ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์)    

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การป้องกันและ
                                      ปราบปรามยาเสพติด) 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์ (ข้าว)) 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกป่า)


      รายการข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 
Mind 
map

ผังสถิติ
ทางการ

Meta
data
(ร่าง)

วิเคราะห์และ
สรุปสถานะ
การณ์

Info
graphic
101rice 1200x630bb  chart office metadata call-report-icon-3 rice2 
202travel 1200x630bb  chart office metadata call-report-icon-3 travel sk 
303 older 1200x630bb chart office metadata  call-report-icon-3  older1 
404garbage 1200x630bb chart office metadata call-report-icon-3 bin1datacenter62

datacenteryut62

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.