• โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

 • สรุปสถานการณ์จังหวัดสงขลา

  สรุปสถานการณ์จังหวัดสงขลา

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2562

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลาไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2562

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลาไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2562

 • ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

  ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 • แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561

  แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

 • ผู้สูงอายุกับภาวะการทำงาน ปี2560

  ผู้สูงอายุกับภาวะการทำงาน ปี2560

 • ผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา

  ผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา

 • การสำรวจความความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสงขลา พ.ศ.2561

  การสำรวจความความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสงขลา พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

Previous
Next
 • ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน

  ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน

 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

  วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

 • DE Connecting

  DE Connecting

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2562

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2562

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ

 • Big Cleaning Day สงขลาเมืองแห่งความสุข สะอาด

  Big Cleaning Day สงขลาเมืองแห่งความสุข สะอาด

 • ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • การอบรมหลักสูตร

  การอบรมหลักสูตร"พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ"

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โรงเรียนวัดบางเขียด

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดสงขลา

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดสงขลา

 • กิจกรรมกาแฟยามเช้าครั้งที่ 2/2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  กิจกรรมกาแฟยามเช้าครั้งที่ 2/2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • วันเด็กแห่งชาติ

  วันเด็กแห่งชาติ

 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สวัสดีปีใหม่ 2562

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สวัสดีปีใหม่ 2562

 • กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนรณรงค์

  กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"

 • กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่62

  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่62

 • ตรวจนับทรัพย์สินที่รับโอนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตรวจสอบพัสดุประจำปี

  ตรวจนับทรัพย์สินที่รับโอนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตรวจสอบพัสดุประจำปี

 • แนวทางการดำเนินงานและติดตามมาตรการลด คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ

  แนวทางการดำเนินงานและติดตามมาตรการลด คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ

 • กิจกรรม

  กิจกรรม"เสวนายามเช้า" ครั้งที่ 10

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

 • วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 • กิจกรรมกาแฟยามเช้าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  กิจกรรมกาแฟยามเช้าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล

  พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล

 • ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.

  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.

 • กิจกรรม

  กิจกรรม "เสวนายามเช้า" ครั้งที่ 9

 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง

 • เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อนำเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อนำเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

 • ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน

  ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน

 • ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรม Village E-Commerce

  ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรม Village E-Commerce

 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2560

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2560

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.